Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Gliwice-Bojków Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Gliwice-Bojków

Grupy parafialne

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
(Kadencja: 22.04.2019 - 21.04.2024 r.)

 

I.    Członkowie z wyboru Parafian:

1.    Hyra Kornelia              - Wspólnota Dzieci Maryi
2.    Kogut Ewa
3.    Kruszyński Krzysztof    - katecheta
4.    Olejnik Stanisław
5.    Świątek Maria
6.    Wolański Stanisław      - Nadzwyczajny Szafarz Komunii św.


II.    Członkowie z nominacji:
(według statutu PDR - przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów,
parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe)

1.    Bosakowska Barbara       - Caritas
2.    Kiedos Piotr                  - Nadzwyczajny Szafarz Komunii św.  
3.    Kropornicka Karolina       - Księgowość
4.    Tomal Grażyna             
5.    Troska Eugenia              - Róże Różańcowe
6.    Zawadowski Jerzy

 


Statut PRD

 
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej


1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
4. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
5. Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
6. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
a) maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych,
b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych,
c) maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych,
d) maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
7. W skład PRD wchodzą członkowie:
a) z urzędu:
* kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach
* przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
b) z nominacji:
* przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.
* inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
c) z wyboru parafian.
8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.
9. W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian.
10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego.
11. W uzasadnionym przypadku, proboszcz po konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
12. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza, działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpić do Kurii Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego składu.
13. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
14. Zebrania PRD zwołuje proboszcz i im przewodniczy. Rada posiada jedynie głos doradczy.
15. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna.
16. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
17. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
18. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.
19. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
20. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
21. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.
22. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.


W najbliższym czasie

W najbliższym czasie

Porzadek Mszy Św.

Porzadek Mszy Św.

 w wakacje:

poniedziałek: 7.00  
wtorek: 17.30  
środa: 17.30  
czwartek: 7.00  
piątek: 17.30  
sobota: 18.00  

niedziela i święta:

8.30; 10.30; 16.00 
(Nieszpory: 15.30)

 Msza św. wotywna z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy:
środa, g. 17.30

 

 Aktualny porządek nabożeństw tutaj

Kancelaria

Kancelaria

 

poniedziałek

7:30–8:30
wtorek 7:30–8:30
środa
19:00–21:00
czwartek nieczynne
piątek 16.00-17.00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne
   
w środę, w godzinach urzędowania kancelarii, załatwiane są także sprawy związane z zawarciem małżeństwa
 
 
Wezwanie do chorego
oraz sprawy pogrzebu
o każdej porze.

 

 

 

 

e-parafia